รับทำบัญชี อุดรธานี

รับตรวจสอบบัญชี วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

: Udacc8@gmail.com

086-819-3561 mampannakarn

Services

บริการของเรา

รับทำบัญชี อุดรธานี

บริการทำบัญชีรายเดือน และปิดงบการเงินประจำปี

1.ยื่นแบบประจำเดือน เบื้องต้นตามรายการ ดังนี้

 • ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภ.พ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

2.ยื่นแบบประจำปี เบื้องต้นตามรายการ ดังนี้

 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย พนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

บริการด้านภาษีอากร

1.จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี (ถ้ามี) ได้แก่

 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

2.จัดทำและยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริการด้านตรวจสอบบัญชี

 • จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
 • บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ได้แก่ ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.51, สบช.3 สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (อบจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร
 • ตรวจสอบบัญชี/งบการเงินด้วยทีมงานผู้ตรวจที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

บริการด้านจดทะเบียน

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบรัษัท
 • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน
 • บริการรับส่งเอกสาร

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • บริการขอภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการจองชื่อนิติบุคคล
 • บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านจดทะเบียน
 • บริการรับส่งเอกสาร

บริการด้านประกันสังคม

นำส่งประกันสังคม และยื่นหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนพนักงาน

1.จัดทำรายละเอียด เตรียมแบบภาษี ภ.ง.ด.1 ,ภ.ง.ด.1ก พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

2.จัดทำ และเตรียมแบบ พร้อมนำส่งสำนักงานประกันสังคม

 • แบบแสดงรายการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)
 • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)
 • แบบแจ้งพนักงานเข้า – ออก (สปส.1-03/1 ,สปส. 6-09)

3.ยื่นกองทุนเงินทดแทนประจำปี

* ไม่รวมค่าบริการขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)

บริการด้านวางระบบบัญชี

วางระบบบัญชีของสำนักงานบัญชี จำเป็นต่อธุรกิจ ระบบบัญชีของสำนักงานบัญชีจะต้องบันทึกข้อมูล เพื่อใช้ภายในและภายนอก ประกอบด้วยงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบกระแสเงินสด จากสำนักงานบัญชี ระบบบัญชีของสำนักงานบัญชี ประกอบด้วย

 1. บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ ใช้บันทึกยอดเงินที่ลูกค้ายังคงค้างชำระต่อธุรกิจ
 2. บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ ใช้บันทึกยอดเงินยังคงค้าชำระผู้ขายหรือเจ้าหนี้รายอื่นๆ
 3. บัญชีควบคุมสินค้าคงคลัง ใช้บันทึกจำนวนรับ/จ่ายสินค้าคงคลังจากธุรกิจทั้งหมด
 4. บัญชีเงินเดือน ใช้บันทึกค่าจ้างเงินเดือนของลูกจ้างพนักงาน และรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายตลอดจน รายการที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม
 5. สมุดเงินสด นิยมแยกเป็นสมุดเงินสดรับและสมุดเงินสดจ่าย เพื่อใช้บันทึกการรับจ่ายเงินสดของกิจการ
 6. บัญชีสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจ ใช้บันทึกราคาต้นทุนที่ซื้อสินทรัพย์เหล่านั้นมา และแสดงค่าเสื่อมราคา สะสมของสินทรัพย์แต่ละรายการ
 7. บัญชีอื่นๆ เช่น บัญชีค่าใช้จ่าย บัญชียอดขาย บัญชีต้นทุน ฯลฯ